Trà Dây Rừng

60,000 

Cây trà dây rừng là loại cây dược liệu thân leo mọc tự nhiên trong rừng. Ở Lâm Đồng, cây phân bố tự nhiên trong rừng ở huyện Đơn Dương, Đam Rông, Bảo Lâm.